Skip to content

מה נאחל לעם ישראל

שתיפתחנה השנה עינינו להתבונן בחיינו מנקודת מבט שונה משנה שעברה.

שנקבל לשנה החדשה ראש המבקש להוביל את חייו ולא מובל כזנב.

שתקיעות החג בשופר ירוממו את שבחה של הנתינה לחברה על פני הקבלה ממנה.

שכול אחד לבדו ירגיש  כגרגר רימון  קטן וריקן, ורק ביחד אנחנו מלאים כרימון.

שבחודש אלול השנה כול אחד ירגיש כלפי חברו כמו  "אני לדודי ודודי לי".

שהדבש המתוק על התפוח יסמל שלתת לאחרים מענג בהרבה מלתת לעצמי.

שכול אחד יבקש השנה עבור כולנו "שנה טובה". ושכך נברך לאורך כול השנה.

שניולד מחדש כול שנה רק בשביל לשאול ללא הפסק "מה היא משמעות חיינו".